Bureau Onderweg

Projecten

Een greep uit onze projecten:

Datakwaliteit NDW

Door het NDW zijn we ingehuurd om te ondersteunen op het gebied van datakwaliteit. We ondersteunen NDW op diverse vlakken met onze expertise van data(kwaliteit) en toegepaste statistiek; zowel bij hele specifieke vragen als ook het opzetten van een gestructureerde monitoring van de datakwaliteit voor de verschillende datastromen van het NDW.

Datakwaliteit Provincie Utrecht

De Provincie Utrecht beschikt voor het uitvoeren van operationeel verkeersmanagement en het doen van verkeerskundig onderzoek over zeer veel verkeersgegevens. Deze komen uit diverse bronnen, zoals FCD, Bluetooth-gegevens, VRI-data en een meetnet van detectielussen die die intensiteiten en snelheden meten. Niet alle gegevens lijken even betrouwbaar, maar een goed inzicht hierin ontbreekt. Bureau Onderweg heeft voor de provincie onderzoek gedaan naar de datakwaliteit van de verkeesgegevens om hierin het nodige inzicht te verschaffen.

Kruispuntvertragingen Amsterdam

Voor de Vervoerregio Amsterdam hebben we grootschalig onderzoek gedaan naar de relatie tussen het kruispuntontwerp en vertragingstijden bij geregelde kruispunten. Hierbij hebben we onder andere een regressiemodel geschat op basis van een grote hoeveelheid KWC-data.

Meetstrategie fietstellingen Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Er komt steeds meer aandacht voor serieus fietsbeleid. Fietsdata wordt daarmee steeds belangrijker. Bij het adequaat inwinnen en toepassen van deze data zijn er vaak de nodige vragen rondom het thema betrouwbaarheid. Bureau Onderweg heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met statistische analyses ondersteund bij het opstellen van een samenhangende meetstrategie voor het betrouwbaar vaststellen van (trends in) het fietsgebruik in de regio.

PPA-Noord

De proef PPA Noord (Praktijkproef Amsterdam) onderzoekt verbeteringen en verdere mogelijkheden van het eerder in PPA Wegkant beproefde systeem van intelligente technieken langs de weg. PPA Noord vindt plaats in de gemeente Zaanstad. Bureau Onderweg heeft samen met Arcadis onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het systeem.

TDI Barneveld

In 2015 is langs de A1 de toeritdoseerinstallatie (TDI) bij Barneveld in werking gesteld. Verkeer vanaf de A30 wordt door de TDI gedoseerd toegelaten op de A1. In opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft Bureau Onderweg de verkeerskundige effecten van deze TDI onderzocht.

Monitoring en Evaluatie Spookfiles A58

Op de A58 bestaat een groot deel van de filevorming uit filegolven, ook wel spookfiles genoemd. Door verschillende consortia worden in het project Spookfiles A58 apps ontwikkeld en toegepast om dit type file te bestrijden. Bureau Onderweg onderzoekt samen met DTV Consultants en OC Mobility Coaching het effect van deze apps.

Praktijkproef Amsterdam Wegkant

De Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een grootschalige test om de filedruk rond Amsterdam te verminderen. Bij PPA wegkant is een systeem ontwikkeld en geimplementeerd waarbij op de A10-West toeritdoseerinstallaties (TDI) en verkeersregelinstallaties (VRI) gecoordineerd worden ingezet om de filevorming tegen te gaan. Samen met Arcadis hebben we de verkeerskundige evaluatie van PPA wegkant verzorgd.

Praktijkproef Amsterdam In-car

Een tweede onderdeel van PPA is een grootschalige test met individuele reisinformatie via apps. Door AmsterdamMobiel zijn twee apps ontwikkeld: een voor verkeer dat dagelijks in de regio Amsterdam rijdt en een voor bezoekers van grote evenementen in Amsterdam. De apps maken gebruik van actuele gegevens omtrent files, werkzaamheden, incidentenBureau Onderweg onderzoekt de effecten van deze apps van AmsterdamMobiel, zowel voor de deelnemers als ook voor het overig verkeer.

RWS NDW-Gereed

Dit project had als doel om Rijkswaterstaat gereed te maken om als volwaardig partner op te kunnen treden in het samenwerkingsverband van 'Nationale Databank Wegverkeersgegevens' (NDW). Wij hebben Rijkswaterstaat ondersteund bij het realiseren van de data-levering van RWS-gegevens aan het NDW en de data-verwerking van data afkomstig van het NDW. We hebben daarbij ook methoden ontwikkeld en toegepast om inzicht te krijgen in beschikbaarheid en kwaliteit van de data.

Evaluatie Dynamax 130 km/uur

In opdracht van DVS hebben we in samenwerking met Arcadis de verkeerskundige evaluatie uitgevoerd van de 8 proeftrajecten waar 130 km/u mag worden gereden.

DaVinci

DaVinci is een applicatie van Rijkswaterstaat waarmee op systematische wijze de beschikbaarheid en de kwaliteit van de verkeersgegevens kan worden gecontroleerd. Hiermee levert DaVinci een cruciale bijdrage aan het verhogen van de  kwaliteit van de verkeersgegevens en ondersteunt daarmee diverse primaire processen zoals verkeersmanagement, incidentmanagement en verkeerskundig onderzoek. Wij hebben Rijkswaterstaat DVS en DID ondersteund bij de ontwikkeling en toepassing van DaVinci. Voor meer info: DaVinci.

MobiliteitsOnderzoek Nederland

Wij hebben al vele jaren ervaring met het MobiliteitsOnderzoek Nederland (MON) en met de voorloper daarvan, het Onderzoek VerplaatsingsGedrag (OVG). Zeer regelmatig voeren we data-analyses uit op de MON-bestanden, meestal voor Rijkswaterstaat AVV, maar ook voor andere opdrachtgevers. Wij zijn ook betrokken geweest bij het testen van voorlopige MON-bestanden en wij hebben een instrument ontwikkeld (MonMarge) waarmee de betrouwbaarheidsmarges van MON-resultaten kunnen worden bepaald. Voor meer info: MON

Regionale BenuttingsVerkenner (RBV)

Wij zijn zeer goed ingevoerd in de Regionale Benuttingsverkenner (RBV). Wij voeren regelmatig in samenwerking met Arcadis projecten uit met dit instrument. Genoemd kunnen worden een toepassing in de Gelderse Vallei in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, vijf regio's in het kader van Beter Bereikbaar Brabant in opdracht van Provincie Noord-Brabant, twee modellen t.b.v. werk-in-uitvoering in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Brabant en een model voor de Regio Rotterdam in opdracht van Rijkswaterstaat AVV. Voor meer info: RBV

Monitor Stedelijke bereikbaarheid

Wij zijn betrokken bij de Monitor Stedelijke Bereikbaarheid van Rijkswaterstaat AVV in het kader van het Grote-Stedenbeleid. Wij hebben de aanpak ontwikkeld, een pilot-monitor opgezet en wij zijn regelmatig bij de uitvoering ervan betrokken.

Evaluatie spitsstroken Eindhoven

In opdracht van Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant hebben we de evaluatie verzorgd van de spitsstroken op de A2 en A67 rond Eindhoven. We hebben onderzoek gedaan naar de effecten op de verkeersafwikkeling, effecten op de verkeersveiligheid, de naleving, het draagvlak, de organisatie en het technisch functioneren.

80 km/u trajecten

Bureau Onderweg heeft Rijkswaterstaat AVV ondersteund bij het bepalen van de effecten van de recent ingestelde 80 km/u trajecten op het hoofdwegennet.

Effecten van verkeersinformatie

Bureau Onderweg heeft voor Rijkswaterstaat AVV een methode ontwikkeld waarmee het effect kan worden bepaald van verkeersinformatie op het aantal voertuigverliesuren vanwege file.

Capaciteitsberekeningen werk-in-uitvoering

We hebben voor Rijkswaterstaat Oost-Nedeland de capaciteiten bepaald van diverse werk-in-uitvoeringsituaties op de A28, A1 en A50 ten tijde van de aanleg van spitsstroken.

Monitor afstandhouden

Voor Rijkswaterstaat AVV hebben wij data-analyses uitgevoerd op individuele voertuigdata ten behoeve van het project Afstandhouden.

Betrouwbaarheid lusdata

Een toepassing, in opdracht van RWS Oost-Nederland, van een door ons ontwikkelde methodiek waarmee we de betrouwbaarheid van lusdata kunnen bepalen, onbetrouwbare detectielussen kunnen identificeren en slechte metingen kunnen corrigeren.

Provinciale verplaatsingsmonitors

Wij hebben de provincie Drenthe en de provincie Gelderland ondersteund bij het in beeld brengen van het verplaatsingsgedrag in de provincie door de jaren heen.

College statistiek en data-analyse

Bureau Onderweg heeft colleges statistiek en data-analyse verzorgd aan de Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit Groningen.

 

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze projecten neem dan contact met ons op.

lichtstrepen